Voorwaarden en regelgeving    Voor het online winkelen op Staples.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor zakelijke klanten

Bedrijfsinformatie voor overeenkomsten

Uw contractspartner bij alle overeenkomsten die via de website www.staples.nl (hierna: "Website") worden gesloten, is:

Staples Nederland B.V. ("Staples", "wij" of "ons")
Rondebeltweg 102
(1329 BH) Almere
Tel.: 0900-1570
E-Mail: klanten@service.staples.nl

KvK nummer: 33272529
Btw-identificatienummer: NL 003899871B01

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor postorderverkoop en verkoop via internet.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna: "Voorwaarden"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten en overige (rechts)handelingen tussen Staples en zakelijke klanten, niet zijnde consumenten (hierna: "Afnemer", "u", of uw"). Staples levert niet aan groothandelaren of wederverkopers. Lees deze Voorwaarden aandachtig voordat u een product en/of dienst besteld en print deze Voorwaarden uit voor latere raadpleging.

1.2 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Afnemer is uitgesloten, tenzij Staples de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

1.3 Onze Website richt zich enkel op Afnemers in Nederland. De Voorwaarden zijn derhalve van toepassing op de verkoop en verzending van Staples producten binnen Nederland. Door via onze Website producten en/of diensten te bestellen garandeert u dat: 1) u bevoegd bent een rechtsgeldige overeenkomst te sluiten, 2) u tenminste 18 jaar oud bent; en 3) u inwoner bent van Nederland of daar gevestigd bent.

1.4 Sommige producten of diensten op onze website worden aangeboden door derde partijen en niet door Staples. Op deze producten en/of diensten kunnen de (algemene) voorwaarden van deze derde partijen van toepassing zijn. Zorg ervoor dat u akkoord bent met deze voorwaarden voordat u de overeenkomst aangaat.

2. OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle offertes en aanbiedingen (op de Website), daaronder begrepen de Staples folders, zijn vrijblijvend en binden Staples niet tenzij anders aangegeven. Een bestelling van Afnemer vormt slechts een aanbod tot het kopen van een product en dient uitdrukkelijk door Staples te worden geaccepteerd. Een Overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover Staples een bestelling heeft geaccepteerd door het sturen van een orderbevestiging (per email) met de inhoud van de Overeenkomst en/of binnen 5 dagen na de bestelling een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

2.2 Alle opgaven op de Website van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan, doch dienen enkel om de producten te identificeren en gelden slechts bij benadering, zolang ze niet uitdrukkelijk schriftelijk door Staples zijn bevestigd. Duidelijke vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Staples, binden Staples niet. Getoonde of verstrekte (proef-)modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende producten. Garanties over de kwaliteit, duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik zijn enkel bindend indien door Staples expliciet aangegeven, in bijvoorbeeld de technische specificaties van een product. Aanbiedingen door ons of derden geven geen eigenschappen van de producten weer.

2.3 Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, is Staples gerechtigd een vervangend soortgelijk product van dezelfde kwaliteit aan te bieden. In dergelijke gevallen zal Staples eerst contact opnemen voor toestemming van Afnemer. Indien Afnemer niet akkoord gaat met het vervangende product, kan de order worden geannuleerd en zal Staples zorgdragen voor het ophalen van het product en restitutie van het aankoopbedrag.

2.4 Indien Afnemer een product heeft besteld en heeft gekozen voor aflevering aan een Staples vestiging, dan komt de Overeenkomst tot stand tussen Afnemer en Staples en niet de Staples vestiging waar het product wordt afgeleverd.

3. LEVERINGSTERMIJNEN EN RISICO-OVERGANG

3.1 Leveringstermijnen en -tijden worden door Staples zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake of op opschorting van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.2 Levering van artikelen vindt alleen plaats na controle en goedkeuring van de klantgegevens van Afnemer. Indien de gegevens bijvoorbeeld niet in overeenstemming blijken te zijn met artikel 1.1 van deze Voorwaarden, kan Staples de overeenkomst annuleren. U zult hierover per email of brief worden geïnformeerd.

3.3 De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, zoals omschreven in artikel 2.1 van deze Voorwaarden.

3.4 Levering vindt plaats (door een transportbedrijf) aan het door de Afnemer opgegeven adres, of een door Afnemer aangegeven Staples-vestiging. Indien u bij aflevering aan een opgegeven adres bij de eerste afleverpoging niet aanwezig bent, ontvangt u een niet-thuis bericht en kunt u contact opnemen met de vervoerder voor het maken van een nieuwe afspraak. Soms wordt een voorstel gedaan voor een tweede leveringspoging of wordt het product bij buren worden afgegeven, indien deze zich bereid verklaren het product voor u in ontvangst te nemen.

3.5 Staples behoudt zich het recht voor om op gerechtvaardigde gronden deelleveringen te doen.

3.6 Het risico op de artikelen gaat over bij de aflevering van de artikelen door Staples aan de expediteur, de vervoerder, of enige andere voor het vervoer aangewezen derde. Dit geldt tevens voor deelleveringen of de levering van diensten (of download van digitale content). Indien levering van de artikelen wordt vertraagd door de Afnemer, dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim vanaf het moment dat Staples heeft aangegeven dat de artikelen gereed zijn voor verzending. Staples is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wegen van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan deze derde.

4. PRIJZEN, BETALING EN EIGENDOM

4.1 Alle prijzen zijn netto prijzen (exclusief BTW) in Euro. Additionele kosten, zoals vervoer, zullen afzonderlijk op de Website worden vermeld. Op de Website is er een knop waarmee gekozen kan worden voor prijzen inclusief omzetbelasting.

4.2 Een factuur met de product-, vervoer- en additionele kosten wordt samen met de opdrachtbevestiging per email aan het bij ons bekende e-mailadres verstuurt.

4.3 Het eigendom van de artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst aan Staples verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

4.4 Voordat het eigendom van de artikelen op de Afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de artikelen te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.

4.5 Indien en zolang Staples eigenaar van de artikelen is, zal de Afnemer Staples onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de artikelen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de artikelen. Bovendien zal de Afnemer op Staples' eerste verzoek Staples mededelen waar de artikelen zich bevinden en, indien gewenst, Staples toegang verschaffen tot de artikelen.

4.6 Bij beslag op (een deel van) de artikelen, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Afnemer, zal de Afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Staples.

4.7 Indien en voor zover de Afnemer de overeengekomen prijs voor de geleverde artikelen niet heeft betaald, is de Afnemer, indien hij de door Staples geleverde artikelen aan een derde heeft doorgeleverd, verplicht op het eerste verzoek van Staples alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Staples op alle vorderingen van de Afnemer op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van Staples uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

4.8 Weest u zich ervan bewust dat u direct voor bestelde producten dient te betalen indien u kiest voor betaling via creditcard. Voor bestellingen via haar Website heeft Staples om dit op een beveiligde manier door Ogone SAS, 5 Rue de Rochechouart, (75009) Parijs, Frankrijk ("Ogone") te laten verrichten, die voldoet aan alle standaarden van de PCI ("Payment Card Industry"). De betaling zal niet via Stapels, maar via de website van Ogone verlopen. Creditcardinformatie zal niet aan Staples worden verstrekt en de betaling zal enkel geschieden onder voorwaarde dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Ogone, omdat voor de uitvoering van de betaling een afzonderlijke overeenkomst tussen u en Ogone wordt aangegaan. Zorgt u ervoor dat u kunt instemmen met Ogone's algemene voorwaarden voordat u kiest voor betaling via creditcard. Indien u kiest voor levering aan een ander adres dan het adres waarop uw creditcard staat geregistreerd, kan het zijn dat Staples eerst uw gegevens moeten verifiëren voordat de bestelling wordt geaccepteerd en afgerond.

5. GARANTIE/KLACHTEN

5.1 Indien Staples artikelen aan de Afnemer levert die Staples van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. Staples is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Afnemer gehouden dan die waarop Staples ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken. Voor Staples ' eigen merkartikelen gelden de garantievoorwaarden als weergegeven in artikel 5.2 tot 5.9 van deze Voorwaarden.

5.2 Indien de Afnemer een beroep doet op een wettelijke of door Staples gegeven garantie, dient de Afnemer zo spoedig mogelijk na ontdekking doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product, of indien het een verborgen gebrek betreft binnen 14 dagen nadat ontdekking voor het eerst mogelijk was, Staples schriftelijk te informeren over het gebrek, bij gebreke waarvan Afnemer geen rechten meer kan ontlenen aan de garantie. Voor wat betreft klachten inzake aan houdbaarheid gebonden artikelen (zoals bijvoorbeeld levensmiddelen) dient betreffende klacht binnen 48 uur na aflevering gemeld te worden. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Afnemer geen rechten ontlenen.

5.3 De garantie op Staples' eigen merkartikelen houdt in dat artikelen, die materiaal- en/of confectiefouten vertonen, binnen de garantietermijn gratis worden gerepareerd of worden vervangen, een en ander ter discretie van Staples. Indien reparatie of vervanging, gezien de kosten, redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Staples als uiterste remedie de koopprijs restitueren.

5.4 Na melding van een gebrek dient de Afnemer Staples in staat te stellen het desbetreffende product te onderzoeken. Inspectie naar het defecte product geschiedt op de plaats waar het product zicht bevindt of ten kantore van Staples, een en ander ter discretie van Staples. Kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van Staples. Indien de klacht echter niet gegrond blijkt, dient Afnemer de kosten voor de retourzending te dragen.

5.5 Afnemer dient Staples een redelijke termijn te gunnen om het onderzoek te verrichten en het product te repareren, te vervangen, of de koopprijs te restitueren.

5.6 De garantietermijn is afhankelijk van het artikel en wordt door Staples per product (soort) bepaald. Een aldus vervangen c.q. teruggenomen (onderdeel van een) product wordt (weer) eigendom van Staples en dient bij Staples te worden ingeleverd.

5.7 Buiten de garantie vallen gebreken aan de goederen die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld schades ontstaan tijdens transport door Afnemer, verkeerd of onzorgvuldig gebruik, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staples enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel.

5.8 Indien Staples onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft doen herstellen, het desbetreffende artikel heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal Staples niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

5.9 Na het constateren van enig gebrek is Afnemer verplicht om na het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende artikelen onmiddellijk te doen staken en voorts om het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.

6. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

6.1 Staples is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Afnemer of een derde, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade.

6.2 Staples voldoet aan de eisen zoals gesteld in de warenwetregeling levensmiddelen. Staples is niet aansprakelijk voor transport van levensmiddelen, of gevolgen daarvan, door de Afnemer, ook niet als vervoer geschiedt met behulp van door Staples geleverd materiaal.

6.3 De aansprakelijkheidsuitsluiting als genoemd in artikel 6.1 en 6.2 van deze Voorwaarden is niet van toepassing indien de schade bij Afnemer is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Staples of haar leidinggevend personeel.

6.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet/grove schuld van Staples zal Afnemer Staples vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal hij Staples alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Staples lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

6.5 Afnemer is verplicht het oplopen van verdere of andere schade, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te beperken.

6.6 Voor zover wettelijk toegestaan is de verjaringstermijn voor het instellen van schadevorderingen tegen Staples beperkt tot één (1) jaar.

7. RUILEN/ANNULEREN

7.1 U heeft het recht uw bestelling te annuleren of te ruilen binnen een termijn van 14 dagen nadat u, of een derde door u aangewezen partij niet zijnde de vervoerder, de producten heeft ontvangen. Uw beslissing om de overeenkomst te annuleren moet middels een duidelijke (schriftelijke) verklaring (bijvoorbeeld via een brief, email of telefoon) aan ons: Staples Nederland BV, t.a.v. Afdeling Customer Service, Rondebeltweg 102, 1329 BH Almere, tel: 0900-1570, email: klanten@service.staples.nl worden kenbaar gemaakt, welke uiterlijk op de laatste dag van de herroeppingstermijn dient te worden verstuurd.

7.2 Staples is alleen gehouden een verzoek tot ruilen of annulering van de bestelling te honoreren indien de Afnemer binnen deze periode het verzoek indient en tegelijkertijd overlegt:

 • kassabon/betalingsbewijs of aankoopnota, dan wel in geval van rembours de vrachtbrief van het gekochte artikel;
 • het ongebruikte en onbeschadigde, complete product;
 • de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van het product;
 • het complete niet ingevulde garantiebewijs.

7.3 U heeft geen recht op annulering of ruilen van de bestelling bij:

 • afgeprijsde producten of producten die onderdeel zijn van een promotionele actie (voucher, actie, promotie, etc.)
 • producten die uit de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald;
 • volgens specificaties van de Afnemer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
 • (producten met) digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.

7.4 Indien u een beroep doet op uw recht tot het ruilen of annuleren van de bestelling, dienen de betreffende producten met alle geleverde toebehoren onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u aan ons kenbaar heeft gemaakt de bestelling te willen ruilen of annuleren, in ons bezit te zijn. Na overleg met de afdeling Customer Service kan worden overeengekomen dat Staples de producten (kosteloos) ophaalt, of deze kunnen worden afgeleverd bij een Staples vestiging, danwel dat u de producten dient terug te zenden. Indien u besluit de producten zelf te retourneren, zijn de kosten voor retour voor uw eigen rekening.

7.5 Staples is niet gehouden gekochte producten te ruilen, indien het artikel, naar het oordeel van Staples, gebruikt of beschadigd is, of enige verandering heeft ondergaan.

8. VERZUIM/ONTBINDING

8.1 Indien de Afnemer, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze Voorwaarden mocht voortvloeien, is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Staples gerechtigd:

 • de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld.
 • de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Staples tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan Staples verder toekomende rechten.

8.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Afnemer, staking of liquidatie van het bedrijf van de Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met de Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Staples de Afnemer binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Staples zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de aan Staples verder toekomende rechten.

8.3 In elk van de in artikel 8.1 en 8.2 van deze Voorwaarden genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Staples op de Afnemer onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is de Afnemer gehouden tot onmiddellijke teruggave van de artikelen en heeft Staples het recht om de terreinen en gebouwen van de Afnemer te betreden teneinde die artikelen in bezit te nemen.

9. PRIVACY

9.1 Bij het gebruik van onze Website, het plaatsen van een order, en/of het uitvoeren van een Overeenkomst, kan Staples gebruik maken van uw persoonlijke informatie. Klik op de volgende link voor meer informatie over ons Privacy beleid

10. COMMERCIELE EMAILS

10.1 Wanneer u zich op onze website registreert, kunt u er voor kiezen om promotionele e-mails te ontvangen. Op een later moment kunt u zich weer op elk moment afmelden (opt-out) voor het ontvangen van promotionele e-mails door op de link onderaan de e-mails te klikken, of uw account instellingen op de Website te wijzigen. Het kan enkele dagen duren voordat uw afmelding is verwerkt. U zult dan geen promotionele e-mails meer ontvangen totdat u uw instellingen weer hebt gewijzigd.

11. OVERMACHT

11.1 Indien Staples door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Staples onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Staples kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door Staples' toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

11.2 Indien enige overmachtstoestand twee maanden of langer heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

12. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

12.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet andere door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat Staples het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Afnemer aanhangig te maken bij andere (rechterlijke) instanties, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

13. OVERIGE BEPALINGEN

13.1 Alle kosten, gerechtelijk en/of buitengerechtelijk, die Staples moet maken als gevolg van niet nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst, of welke relatie dan ook met Afnemer, zijn geheel voor reke­ning van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.

13.2 Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Staples zal de rechten en bevoegdheden van Staples onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

13.3 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Staples is het Afnemer niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden. Staples is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden

13.4 Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige werking toe.

13.5 Staples heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderingen in de markt, de technologie, betaalmogelijkheden, wetgeving en de mogelijkheden van ons systeem. Uw Overeenkomst met ons wordt beheerst door de Voorwaarden die ten tijde van de betreffende bestelling van toepassing waren, of indien Staples u nadien van de wijziging op de hoogte brengt doch voordat de orderbevestiging is verzonden en u in zo'n geval niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het bericht heeft laten weten dat u niet met de wijziging van de Voorwaarden akkoord gaat.

Algemene Voorwaarden voor particulieren

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna: "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle via de website www.staples.nl (hierna: "Website") tot stand gekomen overeenkomsten en overige (rechts)handelingen tussen Staples en in Nederland woonachtig natuurlijke personen (consument) die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: "Afnemer", "u", of uw"). Lees deze Voorwaarden aandachtig voordat u een product en/of dienst besteld en print deze Voorwaarden uit voor latere raadpleging.

1.2 Onze Website richt zich enkel op inwoners van Nederland. De Voorwaarden zijn derhalve van toepassing op de verkoop en verzending van Staples producten en diensten (hierna gezamenlijk: "product "of "producten") binnen Nederland. Door via onze Website producten te bestellen garandeert u dat u bevoegd bent een rechtsgeldige overeenkomst te sluiten en inwoner bent van Nederland.

1.3 Sommige producten en/of diensten op onze Website worden aangeboden door derde partijen en niet door Staples. Op deze producten en/of diensten kunnen de (algemene) voorwaarden van deze derde partijen van toepassing zijn. Zorg ervoor dat u akkoord bent met deze voorwaarden voordat u de overeenkomst aangaat.

2. CONTRACTSPARTIJ, KLANTENDIENST

Uw contractspartner bij alle overeenkomsten die via de website www.staples.nl (hierna: "Website") worden gesloten, is:

Staples Nederland B.V. ("Staples", "wij" of "ons")
Rondebeltweg 102
(1329 BH) Almere
Tel.: 0900-1570
E-Mail: klanten@service.staples.nl

KvK nummer: 33272529
BTW-identificatienummer: NL 003899871B01

Voor vragen, reclamaties, en klachten kunt u bij onze afdeling Customer Service terecht van ma-wo: 8:00 - 18:30 uur, do - vrij: 8:00 - 21:00 uur en za: 8:00 - 17:00 uur, op telefoonnummer 0900-1570, of e-mail: klanten@service.staples.nl. In het geval wij uw vragen of klachten niet direct kunnen oplossen, ontvangt u binnen 5 werkdagen een e-mail waarin de behandeling van uw aanvraag is verwerkt.

3. OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle offertes en aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend en binden Staples niet tenzij anders aangegeven. Door het aanklikken van de knop "afrekenen" doet u een bindende bestelling voor de in uw "winkelwagen" aanwezige producten. Na het afronden van het betalingsproces op de Website ontvangt u een email met bevestiging dat Staples uw bestelling heeft ontvangen. De overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover Staples uw bestelling heeft geaccepteerd door het sturen van een orderbevestiging (per email) en/of binnen 5 dagen na de bestelling een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, zal Staples u hierover informeren en de bestelling afwijzen. In dit geval komt er geen overeenkomst tot stand. Indien mogelijk zullen wij u in zo'n geval een soortgelijk product van dezelfde kwaliteit aanbieden, waarvoor u een nieuwe bestelling kunt plaatsen. Een opdrachtbevestiging zal enkel worden verstuurd indien wij uw emailadres hebben en toestemming hebben om de opdrachtbevestiging naar dit emailadres te versturen.

3.2 Alle opgaven op de Website van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan, doch dienen enkel om de producten te identificeren en gelden slechts bij benadering, zolang ze niet uitdrukkelijk schriftelijk door Staples zijn bevestigd. Duidelijke vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Staples, binden Staples niet. Garanties over de kwaliteit, duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik zijn enkel bindend indien door Staples expliciet aangegeven, in bijvoorbeeld de technische specificaties van een Product.

3.3. Indien u een product heeft besteld en heeft gekozen voor aflevering aan een Staples vestiging, dan komt de overeenkomst tot stand tussen u en Staples en niet de Staples vestiging waar het product wordt afgeleverd.

4. VERZENDKOSTEN

Naast de kosten voor de aanschaf van het product worden tevens verzendkosten in rekening gebracht, waarvan de hoogte afhankelijk is van de waarde van uw bestelling en de grootte van het product. Aangezien uw product moet worden verzonden vanaf ons distributiecentrum, is er geen optie om af te zien van verzending of de daarmee gepaard gaande kosten. De hoogte van de verzendkosten worden op de Website en bij het afrekenen weergegeven.

5. BETALING

5.1 De geldende prijzen zijn de prijzen zoal weergegeven op de Website. Alle prijzen zijn netto prijzen (inclusief BTW) in Euro. Additionele kosten, zoals vervoer, zullen afzonderlijk op de Website worden vermeld. U kunt betalen met iDeal en Creditcard.

- iDeal
Via iDeal kunt u eenvoudig de producten voor verzending betalen middels gebruik van uw online bankrekening. U dient hiervoor een online rekening bij uw eigen bank te hebben.

- Creditcard
Het bedrag wordt van uw rekening afgeschreven op het moment dat Staples uw bestelling accepteert.

Na ontvangst van uw betaling wordt aangevangen met de levering van de goederen.

5.2 Voor betalingen met creditcard heeft Staples gekozen om dit op een beveiligde manier door Ogone SAS, 5 Rue de Rochechouart, (75009) Parijs, Frankrijk ("Ogone") te laten verrichten, die voldoet aan alle standaarden van de PCI ("Payment Card Industry"). De betaling zal niet via Stapels, maar via de website van Ogone verlopen. Creditcardinformatie zal niet aan Staples worden verstrekt en de betaling zal enkel geschieden onder voorwaarde dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Ogone, omdat voor de uitvoering van de betaling een afzonderlijke overeenkomst tussen u en Ogone wordt aangegaan. Zorgt u ervoor dat u kunt instemmen met Ogone's algemene voorwaarden voordat u kiest voor betaling via creditcard. Indien u kiest voor levering aan een ander adres dan het adres waarop uw creditcard staat geregistreerd, kan het zijn dat Staples eerst uw gegevens moeten verifiëren voordat de bestelling wordt geaccepteerd en afgerond.

6. LEVERING / AFHALEN

6.1 Levering vindt plaats (door een transportbedrijf) aan het door de Afnemer opgegeven adres, of een door Afnemer aangegeven Staples-vestiging. Het afhalen van goederen is alleen mogelijk bij een Nederlandse Staples-vestiging. Leveringstermijnen worden op de Website en tijdens het bestelproces weergegeven. Indien u meerdere producten bestelt, kunnen verschillende leveringstijden van toepassing zijn.

6.2 Leveringstijden zijn tussen 8:00 uur en 18:00 uur. Wij kunnen de leveringstijden helaas niet nauwkeuriger aangeven. Op het moment van verzending van de producten, zult u een email met nadere verzend- en levertijden ontvangen. Dit geldt ook voor leveringen aan Staples-vestigingen voor het afhalen van producten. Het transportbedrijf heeft uw handtekening nodig voor het afgeven van de producten. Bij levering aan een Staples-vestiging voor het afhalen van een product, zal een werknemer van Staples het product voor u in ontvangst nemen. Indien u bij aflevering aan een door u opgegeven adres bij de eerste afleverpoging niet aanwezig bent, ontvangt u een niet-thuis bericht en kunt u contact opnemen met de vervoerder voor het maken van een nieuwe afspraak. Soms wordt een voorstel gedaan voor een tweede leveringspoging, of wordt het product bij buren worden afgegeven, indien deze zich bereid verklaren het product voor u in ontvangst te nemen. Leveringen zullen niet voor uw deur worden neergelegd.

6.3 De leveringstermijn vangt aan op de dag dat de opdrachtbevestiging door Staples wordt verstuurd, zoals omschreven in artikel 3.1 van deze Voorwaarden. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vangen leveringstermijnen echter pas aan op het moment dat het bedrag is bijgeschreven op onze rekening.

6.4 Leveringstermijnen en -tijden worden door Staples zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Levering van goederen vindt alleen plaats na controle en goedkeuring van de klantgegevens van Afnemer. Indien de gegevens bijvoorbeeld niet in overeenstemming blijken te zijn met artikel 1.1 van deze Voorwaarden, kan Staples de overeenkomst annuleren. U zult hierover per email of brief worden geïnformeerd.

7. VERREKENING

U heeft enkel recht op verrekening indien uw vordering in rechte is vastgesteld of door Staples schriftelijk is erkend.

8. OPSCHORTING

Het recht om de betaling op te schorten kan enkel worden uitgeoefend als uw (tegen)vordering voortvloeit uit dezelfde overeenkomst.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De producten blijven het eigendom van Staples totdat volledige betaling van alle kosten is ontvangen.

10. TRANSPORTSCHADE

Indien de producten worden afgeleverd met zichtbare transportschade, verzoeken wij u om dit kenbaar te maken bij de vervoerder en zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 2 van deze Voorwaarden). Het nalaten van het melden van een dergelijk gebrek heeft geen gevolgen voor het uitoefenen van uw (garantie) rechten, maar helpt ons om een klacht en/of vordering in te dienen bij de vervoerder of zijn verzekering.

11. UW RECHTEN

U heeft altijd recht op uw wettelijke rechten tot nakoming van de overeenkomst, om de overeenkomst te ontbinden, tot vergoeding van schade en/of kosten, voorzover in de wet niet anders bepaald. Voor vorderingen tot vergoeding van schade is artikel 13 van deze Voorwaarden van toepassing.

12. GARANTIE

12.1 U heeft altijd recht op uw wettelijke garantie dat het product moet voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Tevens kan het voorkomen dat toeleveranciers van Staples extra garantie bieden. In zo'n geval geldt de inhoud en omvang van de garantie zoals gesteld door die toeleveranciers. Staples is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Afnemer gehouden dan de wettelijke of door Staples afgegeven garantie, of de garantie waarop Staples ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.

12.2 Indien u een beroep doet op een wettelijke of door Staples (toeleveranciers) afgegeven garantie, dient u zo spoedig mogelijk na ontdekking van een gebrek Staples schriftelijk te informeren over het gebrek, bij gebreke waarvan het gevolg kan zijn dat u geen rechten meer kunt ontlenen aan de garantie. Voor wat betreft klachten inzake aan houdbaarheid gebonden artikelen (zoals bijvoorbeeld levensmiddelen) dient de betreffende klacht binnen 48 uur na aflevering gemeld te worden.

12.3 De garantie op Staples' eigen merkartikelen houdt in dat goederen, die materiaal- en/of confectiefouten vertonen, binnen de garantietermijn gratis worden gerepareerd of worden vervangen, een en ander ter discretie van Staples. Indien reparatie of vervanging, gezien de kosten, redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Staples als uiterste remedie de koopprijs restitueren. Voor vorderingen tot vergoeding van schade is artikel 13 van deze Voorwaarden van toepassing.

12.4 Na melding van een gebrek dient u Staples in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken. Inspectie naar het defecte product geschiedt op de plaats waar het product zicht bevindt of ten kantore van Staples, een en ander ter discretie van Staples. Kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van Staples. Indien de klacht echter niet gegrond blijkt, dient u de kosten voor de retourzending te dragen.

12.5 Buiten de garantie vallen gebreken aan de producten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld verkeerd of onzorgvuldig gebruik, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staples enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het product zijn verricht c.q. aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het product.

13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

13.1 Staples aansprakelijkheid is beperkt tot de in de wet toegestane gevallen. Staples is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Afnemer indien:

 • het gevolgschade betreft en de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de productenaansprakelijkheid, tenzij het product door Staples zelf is gefabriceerd;
 • het indirecte schade betreft en deze niet het gevolg is van grove schuld of bewuste roekeloosheid van Staples.

13.2 Afnemer is verplicht het oplopen van verdere of andere schade, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te beperken.

14. HERROEPINGSRECHT

Afnemer heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen te annuleren conform de hieronder aangegeven voorwaarden:

Herroepingsrecht bij de levering van waren

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren binnen een termijn van 14 dagen nadat u, of een derde door u aangewezen partij niet zijnde de vervoerder, de producten heeft ontvangen.

Uw beslissing om de overeenkomst te annuleren moet middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief of email) aan ons: Staples Nederland BV, t.a.v. Afdeling Customer Service, Rondebeltweg 102, 1329 BH Almere, tel: 0900-1570, email: klanten@service.staples.nl worden kenbaar gemaakt, welke uiterlijk op de laatste dag van de herroeppingstermijn dient te worden verstuurd. U kunt hiervoor het bijgevoegde "modelformulier voor herroeping" gebruiken, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Gevolgen van de herroeping

Indien u de overeenkomst annuleert, krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere vervoerder dan de standaard door ons aangeboden vervoerder) zo spoedig mogelijk gecrediteerd en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij over uw beslissing om te annuleren zijn geïnformeerd. De creditering zal op dezelfde wijze geschieden als de initiële betaling door u, tenzij u anders heeft aangegeven. In elk geval hoeft u geen kosten te dragen voor de creditering. We zijn gerechtigd de creditering op te schorten totdat we de producten hebben ontvangen, of tot u duidelijk bewijs heeft verschaft dat u de goederen naar ons heeft verzonden.

Terugzenden van producten

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u de producten met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u aan ons kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te annuleren, terug te zenden. De kosten voor retour zijn in principe voor uw eigen rekening. Indien u echter contact opneemt met de afdeling Customer Service kan een afspraak worden gemaakt om de producten kosteloos te laten ophalen.

Aansprakelijkheid en garantie

U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten door gebruik anders dan noodzakelijk om de karakteristieken en het functioneren van de producten te controleren.

Hierbij willen we u tevens informeren dat u een wettelijke garantie geniet dat de producten die u via onze website heeft gekocht deugdelijk dienen te zijn en geschikt voor gebruik dat redelijkerwijs van een soortgelijk product mag worden verwacht.

Voorrang van voorwaarden

De bovenstaande voorwaarden voor het gebruik van het herroepingsrecht zijn slechts van toepassing op overeenkomsten met consumenten ("een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf") en hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn en blijven op alle andere overeenkomsten en/of zaken die niet door deze voorwaarden zijn gedekt.

Herroepingsrecht bij de levering van waren die gespreid worden geleverd

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren, in het geval meerdere producten zijn besteld en deze afzonderlijk worden afgeleverd, binnen een termijn van 14 dagen nadat u, of een derde door u aangewezen partij niet zijnde de vervoerder, het laatste product heeft ontvangen.

Uw beslissing om de overeenkomst te annuleren moet middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief, fax of email) aan ons: Staples Nederland BV, t.a.v. Afdeling Customer Service, Rondebeltweg 102, 1329 BH Almere, tel: 0900-1570, email: klanten@service.staples.nl worden kenbaar gemaakt, welke uiterlijk op de laatste dag van de herroeppingstermijn dient te worden verstuurd. U kunt hiervoor het bijgevoegde "modelformulier voor herroeping" gebruiken, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Gevolgen van de herroeping

Indien u de overeenkomst annuleert, krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere vervoerder dan de standaard door ons aangeboden vervoerder) zo spoedig mogelijk gecrediteerd en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij over uw beslissing om te annuleren zijn geïnformeerd. De creditering zal op dezelfde wijze geschieden als de initiële betaling door u, tenzij u anders heeft aangegeven. In elk geval hoeft u geen kosten te dragen voor de creditering. We zijn gerechtigd de creditering op te schorten totdat we de producten hebben ontvangen, of tot u duidelijk bewijs heeft verschaft dat u de goederen naar ons heeft verzonden.

Terugzenden van producten

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u de producten met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u aan ons kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te annuleren, terug te zenden. De kosten voor retour zijn in principe voor uw eigen rekening. Indien u echter contact opneemt met de afdeling Customer Service kan een afspraak worden gemaakt om de producten kosteloos te laten ophalen.

Aansprakelijkheid en garantie

U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten door gebruik anders dan noodzakelijk om de karakteristieken en het functioneren van de producten te controleren.

Hierbij willen we u tevens informeren dat u een wettelijke garantie geniet dat de producten die u via onze website heeft gekocht deugdelijk dienen te zijn en geschikt voor gebruik dat redelijkerwijs van een soortgelijk product mag worden verwacht.

Voorrang van voorwaarden

De bovenstaande voorwaarden voor het gebruik van het herroepingsrecht zijn slechts van toepassing op overeenkomsten met consumenten ("een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf") en hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn en blijven op alle andere overeenkomsten en/of zaken die niet door deze voorwaarden zijn gedekt.

Herroepingsrecht bij de levering van diensten of digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren, in het geval van dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, binnen een termijn van 14 dagen nadat de overeenkomst is gesloten.

Uw beslissing om de overeenkomst te annuleren moet middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief, fax of email) aan ons: Staples Nederland BV, t.a.v. Afdeling Customer Service, Rondebeltweg 102, 1329 BH Almere, tel: 0900-1570, email: klanten@service.staples.nl worden kenbaar gemaakt, welke uiterlijk op de laatste dag van de herroeppingstermijn dient te worden verstuurd. U kunt hiervoor het bijgevoegde "modelformulier voor herroeping" gebruiken, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Gevolgen van de herroeping

Indien u de overeenkomst annuleert, krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere vervoerder dan de standaard door ons aangeboden vervoerder) zo spoedig mogelijk gecrediteerd en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij over uw beslissing om te annuleren zijn geïnformeerd. De creditering zal op dezelfde wijze geschieden als de initiële betaling door u, tenzij u anders heeft aangegeven. In elk geval hoeft u geen kosten te dragen voor de creditering. We zijn gerechtigd de creditering op te schorten totdat we de producten hebben ontvangen, of tot u duidelijk bewijs heeft verschaft dat u de goederen naar ons heeft verzonden.

Terugzenden van producten

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u de producten met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u aan ons kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te annuleren, terug te zenden. De kosten voor retour zijn in principe voor uw eigen rekening. Indien u echter contact opneemt met de afdeling Customer Service kan een afspraak worden gemaakt om de producten kosteloos te laten ophalen.

Aansprakelijkheid en garantie

U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten door gebruik anders dan noodzakelijk om de karakteristieken en het functioneren van de producten te controleren.

Hierbij willen we u tevens informeren dat u een wettelijke garantie geniet dat de producten die u via onze website heeft gekocht deugdelijk dienen te zijn en geschikt voor gebruik dat redelijkerwijs van een soortgelijk product mag worden verwacht.

Voorrang van voorwaarden

De bovenstaande voorwaarden voor het gebruik van het herroepingsrecht zijn slechts van toepassing op overeenkomsten met consumenten ("een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf") en hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn en blijven op alle andere overeenkomsten en/of zaken die niet door deze voorwaarden zijn gedekt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het model-herroepingsformulier gebruiken, dat te vinden is als bijlage bij deze Voorwaarden, op de Website, of in de opdrachtbevestiging, of een eigen duidelijke verklaring dat u de overeenkomst wenst te herroepen. U kunt hiervoor ook telefonisch contact opnemen met de Afdeling Customer Service.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij een overeenkomst met betrekking tot:

 • de levering van volgens specificaties van de Afnemer vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Afnemer en de Afnemer heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

15. ARCHIVERING VAN OVEREENKOMST

De (inhoud van de) overeenkomst wordt door Staples opgeslagen. Na het plaatsen van uw bestelling heeft u niet meer de mogelijkheid via de Website een kopie van de overeenkomst op te vragen, maar kunt u wel uw bestelling inzien. Wij verzoeken u de overeenkomst zelf af te drukken of op te slaan.

16. TAAL

De voor de overeenkomst geldende taal is de Nederlandse taal.

17. PRIVACY

Bij het gebruik van onze Website, het plaatsen van een order, en/of het uitvoeren van een overeenkomst, kan Staples gebruik maken van uw persoonlijke informatie. Klik op de volgende link voor meer informatie over ons Privacybeleid

18. COMMERCIELE EMAILS

Wanneer u zich op onze website registreert kunt u er voor kiezen om promotionele e-mails te ontvangen. Op een later moment kunt u zich weer op elk moment afmelden (opt-out) voor het ontvangen van promotionele e-mails door op de link onderaan de e-mails te klikken, of uw account instellingen op de Website te wijzigen. Het kan enkele dagen duren voordat uw afmelding is verwerkt. U zult dan geen promotionele e-mails meer ontvangen totdat u uw instellingen weer hebt gewijzigd.

19. RECHTSKEUZE

Op de tussen u en Staples gesloten overeenkomst en deze Voorwaarden en/of elke rechtsrelatie die daaruit mag voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

20. OVERIGE BEPALINGEN

Staples hanteert de volgende gedragscode: www.staples.com/sbd/cre/marketing/about_us/ethics.html, die tevens via de klantendienst (zie artikel 2 van deze Voorwaarden) te verkrijgen is.

Bijlage


Recent bekeken

Er zijn geen recent bekeken producten

Hier worden de door u reeds bekeken artikelen getoond.

loadingLaden..
Deze website is gericht op bedrijven en particulieren. Prijzen zijn exclusief btw.